Terms of Use

Everything you need to know about our Company

Gebruiksvoorwaarden website Transdoors

Welkom op onze website! Wij hopen dat u geniet van uw online ervaring. Transdoors stelt alles in het werk om het vertrouwen van de gebruikers van de Website te behouden. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website.

1. Aanvaardbaar gebruik

Wij nodigen u uit onze website te verkennen en, waar beschikbaar, materiaal bij te dragen, zoals vragen, berichten en multimedia-inhoud (bv. foto's en video's).
Het gebruik van de Website en het materiaal dat erop wordt gepost, mag evenwel geenszins illegaal of aanstootgevend zijn. Let erop dat u:

  1. (a) het recht op privacy van anderen niet schendt;
  2. (b) geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten;
  3. (c) geen uitspraken doet die lasterlijk zijn (onder andere ten aanzien van Transdoors), betrekking hebben op pornografie, van racistische of xenofobische aard zijn, haat aanwakkeren of aanzetten tot geweld of ordeverstoring;
  4. (d) geen bestanden uploadt die virussen bevatten of beveiligingsproblemen kunnen veroorzaken; of
  5. (e) de integriteit van de Website anderszins in gevaar brengt.

Merk op dat Transdoors alle inhoud die, naar haar mening, illegaal of aanstootgevend is, kan verwijderen van de Website.

2. Gegevensbescherming

Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle op deze Website gedeelde persoonsgegevens of persoonlijk materiaal. Meer informatie vindt u hier

3. Intellectuele eigendom

3.1. Door Transdoors aangeboden inhoud

Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten en handelsmerken, op materiaal dat door of namens Transdoors op de Website wordt gepubliceerd (zoals teksten en afbeeldingen) zijn eigendom van Transdoors of zijn licentiegevers. U mag fragmenten van de Website reproduceren voor eigen privédoeleinden (d.w.z. niet-commercieel gebruik), op voorwaarde dat u alle intellectuele eigendomsrechten intact laat en naleeft, met inbegrip van alle vermeldingen van auteursrecht op dergelijke inhoud (bv. © 2014 Transdoors).

3.2. Door u aangeboden inhoud

U verklaart aan Transdoors en staat ervoor in dat u ofwel de auteur bent van de inhoud die u bijdraagt aan deze Website, ofwel over de rechten beschikt (d.w.z. toestemming hebt gekregen van de houder van de rechten) om dergelijke inhoud (bv. foto's, video's, muziek) bij te dragen aan de Website. U stemt ermee in dat dergelijke inhoud als niet-vertrouwelijk zal worden behandeld en verleent Transdoors een royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om de inhoud die u aanbiedt te gebruiken (met inbegrip van het openbaar maken, reproduceren, publiceren of uitzenden) voor doeleinden die verband houden met zijn activiteiten.

Merk op dat Transdoors zelf kan beslissen om deze inhoud al dan niet te gebruiken en dat Transdoors reeds gelijkaardige inhoud kan hebben ontwikkeld of dergelijke inhoud van andere bronnen kan hebben verkregen, in welk geval alle intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud bij Transdoors en zijn licentiegevers blijven.

4. Aansprakelijkheid

Hoewel Transdoors alle redelijke inspanningen levert om de nauwkeurigheid van het materiaal op de Website te garanderen en storingen te voorkomen, zijn we niet verantwoordelijk voor onnauwkeurige informatie, storingen, stopzetting of andere gebeurtenissen die u rechtstreekse (bv. computerstoringen) of onrechtstreekse (bv. winstderving) schade kunnen toebrengen. U stelt op eigen risico vertrouwen in het materiaal op deze Website.

Deze Website kan links bevatten naar websites buiten Transdoors. Transdoors heeft geen zeggenschap over, is het niet noodzakelijk eens met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke externe websites, zowel wat hun inhoud, nauwkeurigheid als functie betreft. Bijgevolg raden we u aan om de wettelijke verklaringen op dergelijke externe websites aandachtig te lezen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Het is mogelijk dat u een externe website beheert waarop u een link naar deze Website wenst te plaatsen. In dat geval heeft Transdoors daartegen geen bezwaar, op voorwaarde dat u de exacte URL van de homepage van deze Website gebruikt (d.w.z. geen "deep-linking") en geenszins de indruk wekt dat u verbonden bent met Transdoors of dat de inhoud van uw website door Transdoors wordt onderschreven. U mag geen gebruik maken van "framing" of gelijkaardige methodes, en moet ervoor zorgen dat de link naar de Website wordt geopend in een nieuw venster.

5. Contact opnemen

Deze website wordt beheerd door Transdoors BELGILUX bvba, Birminghamstraat 221, BE-1070 Brussel. Ondernemingsnummer : 402.231.383, RPM/Brussel.Als u vragen op opmerkingen hebt over de Website, aarzel dan niet om contact op te nemen via

  1. (i) e-mail naar askaway@transdoors.be
  2. (ii) telefoon op +32 486 050 452 of
  3. (iii) brief naar Transdoors BVBA, Consumentendienst, Berkenlaan 21 2980 Halle-Zoersel]

6. Wijzigingen

Transdoors behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Gelieve deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van deze gebruiksvoorwaarden en eventuele nieuwe informatie.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De Website is uitsluitend bedoeld voor gebruikers in België en Luxemburg. Transdoors garandeert niet dat de producten en de inhoud van deze Website geschikt of verkrijgbaar zijn op andere locaties dan in België en Luxemburg. U en Transdoors komen overeen dat alle vorderingen en geschillen die verband houden met de website worden beheerst door het Belgisch recht en zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel, België. Copyright © Mei 2017 Transdoors BELGILUX BVBA


Copyrights © 2017 All Rights Reserved by Transdoors bvba
hello@transdoors.be · +32 486 050 452 · TransdoorsOnSkype
Berkenlaan 21, 2980 Halle-Zoersel, BE